Bra-teambuilding-läs-feedback

Teambuilding – fördjupad info Teambuilding-äventyrens-ö

För dig som vill fördjupa dig om teambuilding, grupp-coaching och personlig utveckling har vi här samlat lite mer information.

Utvecklingsprogram & Teambuilding

Äventyrens Ö´s program för teambuilding och ledarskapsutveckling fokuserar på de moment i samverkansprocessen som är avgörande för en grupps framgång:

 • Samarbete
 • Effektiv kommunikation
 • Respekt
 • Tillit
 • Engagemang
 • Ledarskap

 

Vi arbetar såväl traditionellt i kurslokaler som ”otraditionellt” i outdoor training miljö. Vi använder oss då av den amerikanska äventyrsmodellen som sedan 1940-talet utvecklats på Outdoor training camps och universitet i England och USA med en gemensam bas i Kurt Hahns program.

Teambuilding och utvecklingsprogrammen hjälper individen att belysa sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Genom äventyrsinlärning når deltagarna en djupare insikt om grupprocessen, och förtydligar färdigheter som när de överförs till arbetsplatsen utvecklar hälsosammare relationer såväl internt som extern. Vi arbetar med direktkopplingar till Will Schutz Ph.D FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relation Orientation), MBTI Meyrs Briggs Type Indicator, IDI, SDI Premier Editionâ och FIRO Element B

Äventyrens Ö´s Teambuilding & Utvecklingsprogram

 • Grupputveckling
 • Teambuilding
 • Ledarskapsutveckling
 • Personlig utveckling
 • Konflikthantering
 • Uppdragsprogram med en mängd olika syften & förutsättningar.

 

Vår pedagogik

Äventyrens Ö arbetar med en upplevelsebaserad ”learning by doing” pedagogik. Varigenom deltagarna är engagerade i upplevelsen istället för att som traditionellt, tala om och lyssna till teorier om gruppsamverkan och ledarskap. Programmen skapar en hög nivå av engagemang, glädje och möjligheter.

Alla teambuildingövningar kopplas till processinriktade uppföljningssamtal i gruppen. Samtalens uppgift är att inom gruppen tydliggöra beteenden och mönster som kan relateras till den dagliga arbetssituationen och förbättra dysfunktioner i sättet att arbeta.

En del av våra övningar är äventyrliga och kräver mer uppoffring och engagemang än en traditionell föreläsning. Men allt vi gör sker i en miljö som präglas av personlig support och ett högt säkerhetstänkande.

Programmens beståndsdelar – Teambuilding & Utveckling

Vi arbetar inom den sektor som kallas Upplevelsebaserad inlärning. Vi skapar med övningarna en ny bas utifrån vilken man kan studera gruppens besluts- och kommunikationsprocesser. Övningarna är konstruerade för att utmana deltagarna att tänka, planera, besluta och agera som effektiva ledare och högpresterande team.

Äventyrens Ö´s initiativ- och problemlösnings- övningar är upplagda för att skapa strikt definierade uppgifter som kräver en hög fokusering på traditionella ledarskapsförmågor som; planering, analytisk förmåga, organisation och kommunikation. Genom att alltid koppla teambuildingövningarna till processinriktade diskussioner, tydliggörs de egenskaper och insikter som är avgörande för ett lyckat lagarbete och ledarskap, och bearbetas aktivt. De områden där individer och grupper behöver förfina sitt/sina beteenden visar sig också tydligt och ges därmed också möjlighet till utveckling.

För att lyckas med övningarna krävs bland annat att gruppen:

 • Definierar problemet
 • Tänker igenom problemet i sin helhet
 • Riskanalyserar
 • Utbyter idéer
 • Analyserar alternativa idéer
 • Gör praktiska försök
 • Resursanalyserar gruppmedlemmarna
 • Samarbetar för att nå en lösning

 

I samtalen med konsulterna/handledarna analyseras insatser såväl som beteenden för att behålla, förändra och lära både från lyckade och misslyckade upplägg. När grupper går igenom en upplevelsebaserad inlärningsprocess, engagerar sig deltagarna i förhandlingar, diskussioner, identifiering av personliga mål och gruppmål, de förankrar normer och värderingar som hjälper gruppen till en högre grad av effektivitet och produktivitet. Genom att engagera deltagarna i denna process påminns de om kraften i att fullt utnyttja gruppens olikheter och styrkor. Upplevelserna ger också instrument och verktyg för vidare utveckling av gruppen.

Planering och förarbete

Alla program läggs upp efter den aktuella gruppens behov och förutsättningar. Därför skiljer sig förberedelsearbetet också åt. En del grupper djupintervjuas på hemmaplan, medan andra bara kräver ett längre samtal med uppdragsgivaren.

Ju mer bakgrundsinformation vi kan få om gruppen och individerna desto mer kan vi rikta upplägg och planering på att fokusera på för er relevanta problemställningar. Vi kommer då också att ge er tips om hur ni på arbetsplatsen bäst förbereder gruppen inför programmet

Vill du fördjupa dig ytterligare i våra arbetsmetoder rörande teambuilding och utvecklingsprogram, teoretiska modeller och instrument? Läs då artikelserien ”Från Puppa Till Fjäril”.